Opinie o Nas

Administratorem danych osobowych jest Sebastian Bartoń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Laptophouse.pl Sebastian Bartoń, ul. Króla Augusta 38, 35-210 Rzeszów, NIP: 8133130473, REGON: 360528653, tel.: 17 853 5059, 880 206 776.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy
tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami związanymi z zawartymi umowami tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług księgowych, informatycznych, prawnych oraz kontrahenci Administratora danych osobowych.

Administrator oświadcza, iż nie zamierza przekazywać danych osobowych poza granice Polski.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; niezbędnym do wykonania zawartej umowy; niezbędny do ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami związanymi z zawartymi umowami oraz w przypadku wypełnienia obowiązki prawnego ciążącego na administratorze przez okres przewidziany przez obowiązujące przepisy prawaMa Pani/Pan prawo do:

a)  żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;

b)  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

c)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

d)  do przenoszenia danych;

e)  do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest konieczne do podjęcia działań przez Administratora danych na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy; wykonania umowy przez Administratora danych, której stroną jest osoba której dane dotyczą. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość podjęcia działań przez Administratora danych osobowych na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy; wykonania umowy przez Administratora danych, której stroną jest osoba której dane dotyczą.

Administrator oświadcza, iż nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie są profilowane.